Smart Orders

Conditional Order    
הוראה זאת מאפשרת למשתמש לקשר בין תנאי שחייב להיות נכון של ני"ע ומחירו על מנת לשגר פקודה בני"ע אחר לפי הגדרות המשתמש. המשתמש יכול לקבוע את כמות היחידות המקסימלית לכל מנה שתשוגר
Bite 1 Order    
הוראה זאת חותרת לביצוע בשכבה הנגדית הראשונה של ני"ע שנבחר אשר עומד בתנאי המחיר המבוקש. המשתמש יכול לקבוע את כמות היחידות לכל מנת שיגור וכן את ההשהיה בשניות בין שיגור אחד למשנהו.
 
Bite 5 Order    
הוראה זאת חותרת לביצוע בכל השכבות  של ני"ע שנבחר אשר עומד בתנאי המחיר המבוקש. המשתמש יכול לקבוע את כמות היחידות לכל מנת שיגור בין שיגור אחד למשנהו
Be First Order    
מטרת הוראה זו היא לשמור שפקודת המשתמש תמיד תהיה ראשונה בספר הפקודות לפי גודל הוראה ומחיר מקסימלי. המשתמש יכול לקבוע את כמות היחידות המקסימלית לכל פקודה שתשודר, את הכמות המינימלית שאפשר לעקוף ואת המרווח המקסימלי בין השכבה הראשונה לשנייה